top of page

Användarvillkor

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                       

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.srtservice.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Stockholm Radio & TV Service med organisationsnummer 721212-0419.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Maila oss och be om att få bli bortplockad ur vårt system för eventuella epost kampanjer eller dylikt.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Ändringar av användarvillkor kommer att informeras per mail.


§ 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är e-handel enligt följande:

Försäljning av elektronik produkter, och e- tjänster.


§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Stockholm Radio & TV Service i egenskap av juridisk person med säte i Stockholm.


§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbplatsen.

b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

________


§ 5. BETALNING

Användarnas köp på webbplatsen hanteras och ska betalas enligt nedan.

Klarna, Paypal och Stripe ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:

Betalningar sker med Kort, Paypal eller Klarna som har olika betalningssätt.


§ 6. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

Personuppgifter kommer att användas för kostnadsförslag och för kommunikation (sms & e-post). Även så kommer personuppgifter att användas för leverans av köpta varor. Personuppgifter kan eventuellt användas för framtida e-post & sms kampanjer och marknadsundersökning från oss.

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss på Stockholm Radio & TV Service.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Stockholm Radio & TV Service för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på antingen telefon eller e-post.


§ 7. COOKIES

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen till följande syfte/-n:

Eventuella inlogg, konversationer med oss per olika chat. Skicka rätt information till rätt användare. Språkinställning.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.srtservice.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.


§ 8. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

Kan bli avstängd kortare tid


§ 9. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Stockholm Radio & TV Service som äger webbplatsen, www.srtservice.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

I den utsträckning de inte strider mot lag ska Stockholm radio & Tv service inte hålls ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på webbplatsen.


§ 10. JURISDIKTION

Webbplatsen, www.srtservice.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.


§ 11. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post kundtjanst@srtservice.se.

bottom of page